poniedziałek, 30 marca 2015

Odszkodowanie dla pracownika

Poszkodowany pracownik może żądać od pracodawcy odszkodowania

Wraz z zwiększającym się dostępem do usług prawnych pracownicy coraz częściej interesują się, kwestią dodatkowych świadczeń odszkodowawczych.
W razie wystąpienia wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej, poza roszczeniami z tytułu ubezpieczenia społecznego, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, taki poszkodowany pracownik ma możliwość dochodzić dodatkowych roszczeń od swojego pracodawcy. Roszczenia te przysługują również członkom jego rodziny. Zgodnie z przepisami taki pracownik może żądać od pracodawcy:
1) jednorazowego odszkodowania za uszczerbek majątkowy
2) zadośćuczynienia pieniężnego za uszczerbek niemajątkowy
3) renty
Członkowie rodziny poszkodowanego mogą zwrócić się z roszczeniem do zobowiązanego pracodawcy w sytuacji, gdy wypadek przy pracy zakończy się śmiercią poszkodowanego. Mogą oni żądać:
1) jednorazowego odszkodowania za uszczerbek majątkowy, o którym mowa w art. 446 § 3 k.c.,
2) zadośćuczynienia pieniężnego za uszczerbek niemajątkowy, o którym mowa art. 446 § 4 k.c.
Odszkodowanie wynikające z art. 444 § 1 k.c. może być przyznane z tytułu poniesionych kosztów wynikłych z powstania uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a w szczególności może pokrywać: koszty leczenia, regeneracji organizmu, nabycia aparatury usprawniającej dla inwalidów, dojazdu osób bliskich odwiedzających chorego, przyuczania do nowego zawodu, specjalnej opieki i pielęgnacji, utracony zarobek.
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę obejmuje również cierpienie fizyczne czy psychiczne, występujące u poszkodowanego zarówno bezpośrednio po wypadku, jak i mogące wystąpić w przyszłości. Przy ustalaniu rozmiaru krzywdy sąd bierze pod uwagę takie czynniki, jak: stopień i czas trwania cierpień fizycznych oraz psychicznych jak również ich rodzaj czy intensywność; istotna jest także trwałość skutków poniesionej szkody czy też prognozy na przyszłość  oraz wiek poszkodowanego; W tej sytuacji sądy szczególnie zwracają uwagę na niemożność wykonywania zawodu, uprawiania sportów, pracy twórczej, posiadania dzieci; utratę kontaktów towarzyskich i możliwości atrakcyjnych wyjazdów.
Jeśli chodzi o regulacje przyznające prawo do świadczenia odszkodowawczego najbliższym członkom rodziny w razie śmierci poszkodowanego, przepis art. 446 § 3 k.c. ma na celu kompensację przykładowo takich następstw, jak: pogorszenie warunków mieszkaniowych; utratę zabezpieczenia majątkowego na przyszłość; uczucie osamotnienia; trudności życiowe dziecka pozbawionego opieki rodzica; osłabienie energii życiowej. O zadośćuczynienie pieniężne na skutek cierpień fizycznych i psychicznych członkowie rodziny zmarłego mogą wystąpić na podstawie art. 446 § 4 k.c.


Nawet w sytuacji, gdy zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość poszkodowanego, na mocy art. 442 § 2 k.c. może on żądać od pracodawcy odpowiedniej renty. Co jest bardzo ważne, przepisy w ogóle nie wprowadzają limitu wysokości tych roszczeń. Wystarczy, iż uznają, że świadczenie przyznane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest niewystarczające. Co dla wszystkich jest chyba jasne i wiadome, te świadczenia do najwyższych nie należą.

Jak pokazuje praktyka, na takie sytuacje pracodawcy zwykle nie są przygotowani, pozostając w przekonaniu, że skoro regularnie opłacali składki na ubezpieczenie wypadkowe, to nie muszą obawiać się dodatkowych roszczeń ze strony pokrzywdzonych pracowników lub ich rodzin. Niestety, taka lekkomyślność może ich – dosłownie – drogo kosztować, bowiem dla małego przedsiębiorcy wypłata już kilkudziesięciu tysięcy złotych odszkodowania niekiedy będzie równoznaczna z likwidacją biznesu.
Co zatem pracodawca może (a przezorny pracodawca powinien) uczynić, aby ustrzec się przed powyższymi roszczeniami? Niewątpliwie najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie przywiązywanie odpowiednio dużej wagi do bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, gdyż przeważnie to zaniedbania na tym polu są przyczyną późniejszych problemów. Warto jednak wiedzieć, że istnieje możliwość wykupienia specjalnej polisy ubezpieczeniowej na wypadek dodatkowych roszczeń (często bowiem zdarza się, że zwykła polisa OC nie obejmuje swoim zakresem pełni szkód wyrządzonych osobom zatrudnionym u ubezpieczonego). Takie rozwiązania oferuje swoim klientom coraz więcej znanych firm ubezpieczeniowych. Warto o nich pomyśleć nim będzie za późno, by nie być mądrym po szkodzie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz