sobota, 21 lutego 2015

Czy nie przestrzeganie zasad bhp przez pracownika zwalnia pracodawcę z odpowiedzialności ??

Błędy pracownika nie wpłyną w żaden sposób na odpowiedzialność pracodawcy za stan bhp w firmie - jest ona uprzednia, bezwarunkowa, niepodzielna i bezwzględna.!Zgodnie z orzeczeniem sądu apelacyjnego w Poznaniu w wyroku z dn. 01.08.2013 r. III APa 9/13, Pracodawca nie może się od uwolnić odpowiedzialności, podnosząc zarzut, że pracownik nie dopełnił obowiązków z zakresu bhp


W uzasadnieniu sąd przypomniał, że działanie pracodawcy powodujące jego winę może polegać na nie wykonaniu ciążących na nim obowiązków. Zwłaszcza zgodnie z art. 207 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – dalej k.p.
pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy
Jest to odpowiedzialność uprzednia, bezwarunkowa, niepodzielna i bezwzględna. Na jej zakres nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bhp oraz powierzenie wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Dodatkowo, w pierwszej kolejności nim pracodawca będzie mógł egzekwować od pracowników stosowne powinności przewidziane np. w art. 211 k.p., uprzednio sam jest zobligowany zapewnić im bezpieczne środowisko pracy oraz bezpieczeństwo zindywidualizowane (w szczególności poprzez profilaktyczne badania wstępne i szkolenie bhp). Pracodawca nie może uwolnić się z tej odpowiedzialności stanowiskiem, iż to pracownik nie dopełnił obowiązków związanych z bhp
Nawet rezygnacja pracownika z ochrony swego zdrowia, wynikająca np. z chęci utrzymania wyższych zarobków, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku ochrony jego życia i zdrowia, a także zdrowia innych. Jak zauważył sąd apelacyjny, w kwestii bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia pracowników to pracodawca jest zobowiązany podejmować decyzje przez pryzmat szerszej perspektywy społecznej.