czwartek, 5 marca 2015

Nie każdy może pracować na umowie o dzieło

Powierzenie zadań służby bhp inspektorom spoza zakładu pracy wcale nie musi wiązać się ze zleceniem realizacji tych zadań innemu przedsiębiorcy Dopuszczalnym jest zlecenie przez pracodawcę ( oczywiście tylko takiego który zatrudnia poniżej 100 pracowników) do wykonywania zadań służby bhp przez osobę fizyczną, która nie prowadzi takiej działalności na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niestety nie może to być jednak tzw. umowa o dzieło, chociażby z tego względu, że jest ona "umową rezultatu". Zadań służby bhp nie można zakończyć, lecz należy je wykonywać - stąd też najlepszą formą zatrudnienia będzie umowa zlecenia.

Zasady tworzenia, firmy, działania czy uprawnień i kwalifikacji służby bhp określają art. 23711 Kodeksu Pracy oraz rozporządzenie R.M. z 2 IX 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704) – dalej r.s.b.h.p.
Najwyższy Sąd Administracyjny wyrokiem z dn. 13 X 2006 r., I OSK 263/06, LEX nr 281409, stanął na stanowisku, iż ustawodawca w sposób jednoznaczny wyróżnił dwie formy pełnienia funkcji w zakresie bhp. Ta pierwsza jest realizowana w formie służby bhp, a ta druga poprzez powierzenie wykonywania zadań tej służby.  Obie formy realizacji tego obowiązku nie są tożsame.
Jak wiemy zgodnie z w/w artykułem Kodeksu Pracy zatrudnienie etatowego "bhpowca" powstaje w momencie zatrudnienia powyżej 100 pracowników. W przypadku pracodawcy zatrudniającego mniejszą ilość pracowników, może on powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.
Również sam pracodawca który ma ukończone specjalne szkolenie  do wykonywania zadań służby bhp może wykonywać zadania służby bhp, jednak tylko w przypadku gdy:
- zatrudnia do 10 pracowników lub
- zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy.
W razie braku pracowników posiadających odpowiednie kompetencje, przedsiębiorca może przekazać wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

 Najlepszą formą zatrudnienia pracownika służby bhp, jako specjalisty spoza zakładu pracy, będzie umowa zlecenia, o której mowa w art. 734 § 1 k.c. Jest to bowiem umowa „starannego działania” i to właśnie na jej podstawie pracownik służby bhp może realizować zadania, o jakich mowa w § 2 ust. 1 r.s.b.h.p

.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz