czwartek, 31 marca 2016

Czy pracodawca może zmusić pracownika do codziennego raportowania czynności wykonanych w pracy

Czy pracodawca może zmusić pracownika do codziennego raportowania czynności wykonanych w pracy


Czy pracodawca może wymagać na piśmie od pracownika codziennie opisu całego dnia (co robił i jaka czynność wykonywał, ile mu to zajęło czasu)?


Pracownik pracuje w systemie ośmiogodzinnym od 09:00 do 17:00. Nie ma wydanego takiego zapisu w regulaminie pracy a pracodawca wydaje polecenie tylko jednemu pracownikowi w firmie.
Zgodnie z przepisami pracodawca ma prawo wymagać od pracownika raportowania przebiegu dnia pracy niezależnie od tego, czy istnieje na ten temat zapis w regulaminie pracy czy innych przepisach zakładowych
Nie pozostawia wątpliwości, fakt że w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę organizacja czasu pracy należy do pracodawcy. Do pracodawcy jako podmiotu zatrudniającego należy również wyznaczanie miejsca i czasu wykonywania pracy, a także sprawowanie kierownictwa nad wykonywaniem przez pracownika pracy - art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – KP. Równocześnie  pracownik jest obowiązany stosować się do poleceń pracodawcy, o ile polecenia te dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Biorąc za punkt wyjścia powyższe kwestie należy stwierdzić, że oczywistym jest, iż przełożony ma możliwość zobowiązania podwładnego do raportowania przebiegu dnia pracy. Możliwość kontrolowania przebiegu dnia pracy pracownika wywodzi się bowiem z przepisów ogólnych prawa pracy. W praktyce pracodawcy często sięgają do form kontroli czasu pracy pracownika nakładając na niego obowiązek raportowania rodzaju poszczególnych czynności wykonywanych w danym dniu wraz ze wskazaniem czasu, jaki został poświęcony na każdą z nich. Pracownik jest związany obowiązkiem raportowania również, gdy został on na niego nałożony w formie ustnego polecenia. Jedyna wątpliwość, jaka rodzi się na gruncie opisanej sytuacji to przyczyna, dla której tylko jeden pracownik w zakładzie pracy ma obowiązek szczegółowego raportowania swojego dnia pracy. W związku z tym należy zastrzec, że żadne działanie ze strony pracodawcy nie może prowadzić do szykanowania pracownika gdyż może takie traktowanie nosić znamiona mobbingu. Aby ocenić tę sytuację istotny jest całokształt sprawy, w szczególności przyczyny, dla których pracodawca zdecydował się zastosować na takie rozwiązanie w stosunku do jednego pracownika.  Jeśli przykładowo powziął on faktyczne wątpliwości co do poświęcania przez pracownika czasu pracy na wykonywanie pracy, obowiązek raportowania uznać należałoby jako ze wszech miar uzasadniony
.